Company Profile Products & Service News & Activities Contact Us
 
   
 
บริษัท แซมโก้ จำกัด เป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ มานานกว่า 30 ปี โดย คุณชลิต จาติเสถียร บริษัทฯ เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2515 ตั้งอยู่ที่ อำเภอสามเสน กรุงเทพมหานคร ในชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกิจกลการ
   
 
   
   
 ALL TYPES OF PRODUCTS MADE FROM ALLOY STEEL
Samco
competencies valued